+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“

1. 8. 2012 | Petr Žák

Pokud chcete pracovat v oboru ostrahy majetku a osob, což ve většině případů znamená vykonávat činnost strážného u bezpečnostní služby, musíte dle přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, prokázat, že splňujete odbornou způsobilost. Tuto povinnost ukládá zákon od 1. 8. 2012, kdy skončilo přechodné období, jež zákon toleroval k doplnění této kvalifikace.

Odborná způsobilost pro výkon této činnosti zní:

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z uvedeného vyplývá, že pokud nemá zaměstnanec potřebné vzdělání a chce pracovat u bezpečnostní agentury na pozici strážného nebo i recepční, jež má v náplni práce činnosti související s ostrahou, musí absolvovat zkoušku odborné způsobilosti a získat profesní kvalifikaci strážný.
U vysokoškolského vzdělání není rozhodujicí, zda bylo získáno v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Stejně tak nezáleží na oboru vysokoškolského vzdělání.

Pokud jste příslušníkem Policie ČR (současným nebo bývalým) a absolvoval jste vzdělávací program (kurz) střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB, splňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti ostrahy majetku a osob. Více informací naleznete v článku „Odborná kvalifikace policistů a její uplatnění při výkonu činnosti Ostraha majetku a osob“.

Pokud jste občanem Slovenské republiky a vlastníte průkaz odborné způsobilosti typu S nebo P, pak tuto odbornou kvalifikaci můžete využít v ČR až po uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem. Žadatel musí předložit průkaz totožnosti, doklad o odborné kvalifikaci, doklad o bezúhonnosti a zaplatit správní poplatek ve výši 2.000 Kč. Nabízí se tedy otázka, zda není ekonomicky výhodnější jít cestou absolvování zkoušky odborné způsobilosti v ČR, jejíž cena je oproti správnímu poplatku poloviční.

Obsahem zkoušky je prokázání znalostí z těchto činností:

 • provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
 • aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • kontrolní činnost ve střežených objektech
 • dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • používání věcných bezpečnostních prostředků
 • vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Zkouška obsahuje:

 • písemnou část: 30 otázek (výběr jedné ze tří odpovědí, správná je vždy jen jedna)
 • ústní část: 2 otázky

Zkouška se vykonává před tříčlennou komisí. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutné u písemné části zodpovědět správně nejméně 80 %, tedy 24 otázek z celkových 30, a u ústní části obě otázky správně.

Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží žadatel „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný (kód: 68-008-E)“, které mu umožňuje činnost ostrahy majetku a osob v České republice vykonávat (před 1. dubnem 2012 se používal název Dílčí kvalifikace).

Aktuální hodnotící standard platný od 18. 2. 2015 naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.