fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“

1. 8. 2012 | Petr Žák

Pokud chcete pracovat v oboru ostrahy majetku a osob, což ve většině případů znamená vykonávat činnost strážného u bezpečnostní služby, musíte dle přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, prokázat, že splňujete odbornou způsobilost. Tuto povinnost ukládá zákon od 1. 8. 2012, kdy skončilo přechodné období, jež zákon toleroval k doplnění této kvalifikace.

Odborná způsobilost pro výkon této činnosti zní:

  • vysokoškolské vzdělání, nebo
  • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
  • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z uvedeného vyplývá, že pokud nemá zaměstnanec potřebné vzdělání a chce pracovat u bezpečnostní agentury na pozici strážného nebo i recepční, jež má v náplni práce činnosti související s ostrahou, musí absolvovat zkoušku odborné způsobilosti a získat profesní kvalifikaci strážný.
U vysokoškolského vzdělání není rozhodujicí, zda bylo získáno v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Stejně tak nezáleží na oboru vysokoškolského vzdělání.

Pokud jste příslušníkem Policie ČR (současným nebo bývalým) a absolvoval jste vzdělávací program (kurz) střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB, splňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti ostrahy majetku a osob. Více informací naleznete v článku „Odborná kvalifikace policistů a její uplatnění při výkonu činnosti Ostraha majetku a osob“.

Pokud jste občanem Slovenské republiky a vlastníte průkaz odborné způsobilosti typu S nebo P, pak tuto odbornou kvalifikaci můžete využít v ČR až po uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem. Žadatel musí předložit průkaz totožnosti, doklad o odborné kvalifikaci, doklad o bezúhonnosti a zaplatit správní poplatek ve výši 2.000 Kč. Nabízí se tedy otázka, zda není ekonomicky výhodnější jít cestou absolvování zkoušky odborné způsobilosti v ČR, jejíž cena je oproti správnímu poplatku poloviční.

Podmínka splnění odborné způsobilosti se týká podnikatelů, kteří uvedené činnosti vykonávají podle § 2 živnostenského zákona, tj. jedná-li se o činnost provozovanou soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem na základě živnostenského oprávnění a to pro třetí osoby, nikoliv pro vlastní potřebu. Pokud se jedná o podniky či instituce, jejichž zaměstnanci vykonávají činnost ostrahy a ochrany majetku a osob (např. strážní a vrátní) pouze pro vlastní potřebu této instituce nebo podniku, který uvedenou činnost nevykonává za účelem dosažení zisku, splnění podmínky odborné způsobilosti těchto zaměstnanců ve smyslu požadavků živnostenského zákona se nevyžaduje.