fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Odborná kvalifikace policistů a její uplatnění při výkonu činnosti „Ostraha majetku a osob“

19. 12. 2011 | Ing. Mgr. Miroslav Kroc v.r. – Ministerstvo vnitra ČR

Spousta uchazečů o práci u bezpečnostní agentury má za sebou službu v ozbrojených složkách a dotazuje se nás, zda odborné kvalifikace získané během působení např. u PČR mohou využít ke splnění odborné způsobilosti pro výkon činností u živnosti „Ostraha majetku a osob“ uvedené v příloze č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění. Uvádíme zde stanovisko Ministerstva vnitra ČR, konkrétně ředitele odboru Ing. Mgr. Miroslava Kroce v. r.

Podle uvedené přílohy č. 5 „Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností“ je k provozování živnosti „Ostraha majetku a osob“ požadována tato odborná způsobilost:

  • vysokoškolské vzdělání, nebo
  • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
  • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ministerstvo vnitra je ve smyslu § 2 písm. k) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přílohy k tomuto zákonu „Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro povolání“ autorizujícím orgánem pro veškeré dílčí kvalifikace na úseku ostrahy majetku a osob (včetně dílčí kvalifikace „strážný“) jakožto součásti oblasti veřejného pořádku, vnitřního pořádku  a  bezpečnosti.

Současně je Ministerstvo vnitra na základě ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) gestorem rámcového vzdělávacího programu „Bezpečnostně právní činnost“ pro obor vzdělání 68-42-M/01, který lze v současnosti absolvovat buď na středních policejních školách Ministerstva vnitra zřízených Ministerstvem vnitra v souladu s § 8 odst. 3  a § 172 odst. 2 školského zákona, anebo na středních školách, jejichž zřizovatelem není Ministerstvo vnitro, avšak tyto s Ministerstvem vnitra uzavřely příslušnou dohodu (školy s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra dle oddílu D2 obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).

V souladu s § 104 odst. 1 školského zákona je též souhlasem Ministerstva vnitra podmíněna akreditace vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oblasti bezpečnostních služeb. Samo Ministerstvo vnitra je v souladu s § 8 odst. 3 a § 172 odst. 2 školského zákona zřizovatelem vyšších policejních škol Ministerstva vnitra, na nichž lze získat vyšší odborné vzdělání v oboru bezpečnostně právní činnost. Podle § 172 odst. 5 školského zákona pak Ministerstvo vnitra pro školy zřizované Ministerstvem vnitra vykonává téměř veškeré pravomoci, jinak náležející Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, krajskému úřadu a České školní inspekci.

Na policejních školách Ministerstva vnitra rovněž mohou příslušníci Policie České republiky s maturitou v jiném než bezpečnostně právním oboru, získat „zaměření vzdělání“, které je v § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů definováno jako „ucelená část vzdělání, jíž se dosahuje stupně vzdělání a která poskytuje kvalifikaci pro výkon povolání“. Toto studium (odborný kurz) je uskutečňováno v režimu § 114 školského zákona a jeho absolvent získá ucelenou část maturitního oboru bezpečnostně právní činnost.

Zejména na charakter takto získaného zaměření vzdělání směřují zmiňované dotazy, tedy zda osvědčení o absolvování takového studia na policejních školách MV  (nevedoucího k získání stupně vzdělání) spadají do písmene d) přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. u živnosti „Ostraha majetku a osob“ –  čili zda bývalý policista, který získal střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru než bezpečnostním nebo právním podle písm. e) citované přílohy a následně absolvoval uvedené studium na policejní škole Ministerstva vnitra (nebo podle dřívější právní úpravy na praporčické, respektive důstojnické a praporčické škole SNB, popřípadě na Střední odborné škole SNB anebo Střední odborné škole Federálního policejního sboru), splňuje kvalifikační požadavky podle písm. d) této přílohy.

Stanoviskem Ministerstva vnitra coby ministerstva, do jehož působnosti patří odvětví v němž je živnost provozována, k této otázce je, že doklad o absolvování vzdělávacího programu (kurzu) střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB, určeného pro příslušníky Policie České republiky, nebo podle dřívější právní úpravy pro příslušníky Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti s maturitou, který příslušníkovi poskytl kvalifikaci pro výkon služby, má charakter „dokladu o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost“ podle písm. d) přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. u živnosti „Ostraha majetku a osob“.

Název takového dokladu může znít:

  1. Vysvědčení o praporčické zkoušce“ – vydané praporčickou školou SNB popřípadě důstojnickou a praporčickou školou SNB (vč. praporčické školy SNB při Pohotovostním pluku VB), Střední odbornou školou SNB MV, nebo fakultou Vysoké školy SNB,
  2. Vysvědčení o absolvování Základní odborné přípravy“ – vydané Střední odbornou školou Federálního policejního sboru nebo Střední policejní školou MV,
  3. Osvědčení o absolvování kurzu Základní odborné přípravy…“ pro (se specializací pro) službu pořádkové, dopravní, železniční, cizinecké, ochranné nebo kriminální policie – vydané Střední policejní školou MV, Střední policejní školou a Vyšší policejní školou MV nebo Vyšší policejní školou MV.

V případě jakýchkoli pochybností (zejména ve vztahu k dokladům vydávaným podle bodu 1. před rokem 1989) je zdejší odbor připraven podat jménem Ministerstva vnitra stanovisko ke konkrétnímu dokladu podle charakteru (délky a obsahu) studia.

Pro úplnost ještě uvádíme, že podle dřívější právní úpravy v oblasti školství mohl příslušník Policie České republiky anebo dříve příslušník Sboru národní bezpečnosti vykonat na praporčické škole SNB nebo policejní škole MV maturitní nebo pomaturitní zkoušku, a to nejen v oboru, který dnes nese název „bezpečnostně právní činnost“. Veškerá „vysvědčení o maturitní zkoušce“ nebo „vysvědčení o pomaturitní zkoušce“, vydaná praporčickými školami SNB, důstojnickými a praporčickými školami SNB, Střední odbornou školou SNB MV nebo Střední odbornou školou Federálního policejního sboru nebo Středními policejními školami MV tak jsou podle dnešní právní úpravy (§ 185 odst. 5 školského zákona) zcela jednoznačně považována za vysvědčení, prokazující získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, a to v oboru bezpečnostním nebo právním podle písm. c) přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. u živnosti „Ostraha majetku a osob“.