fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

PK Detektiv koncipient

Detektiv koncipient spolupracuje při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Společnost Best Decision s.r.o. provádí zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci 68-009-M Detektiv koncipient na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení autorizace č. MV-52645-4/OBVV-2018.

Pro koho je zkouška určena?

 • Pro podnikatele, kteří chtějí provozovat koncesovanou živnost služby soukromých detektivů a nesplňují odbornou způsobilost jiným způsobem.
 • Pro zaměstnance jejichž pracovní náplní je služba soukromého detektiva a nesplňují odbornou způsobilost jiným způsobem.
 • Pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce.

Základní informace o zkoušce

 • Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.
 • Zkušební komise má 3 autorizované zástupce (zkušební komisaře).
 • Obsahem zkoušky je písemný test a praktická/ústní část.
 • Písemný test obsahuje 30 otázek ze 150 možných (odpověď formou výběru jedné ze tří variant odpovědí), zkoušený musí minimálně 24 otázek zodpovědět správně, čas na vyplnění testu je max. 45 minut.
 • Praktická/ústní část obsahuje 2 typové situace z 30 možných, obě situace musí zkoušený vyřešit/zodpovědět správně. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení (použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace). Čas na přípravu odpovědí je max. 10 minut, čas na odpovědi max. 20 minut.
 • Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží žadatel originál „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Detektiv koncipient (kód: 68-009-M)“. Toto osvědčení má celoživotní platnost a je majetkem žadatele. Velmi doporučujeme neodevzdávat zaměstnavatelům originál, ale pouze kopii tohoto osvědčení.
 • Aktuální kvalifikační a hodnotící standard včetně kritérií a způsobu hodnocení naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.
 • Soubor otázek pro písemnou část zkoušky si můžete prohlédnout zde: PDF
 • Soubor typových situací pro praktickou a ústní část zkoušky si můžete prohlédnout zde: PDF

 

Jak se na zkoušku přihlásit?

Jako potvrzení zasíláme emailem žadateli o zkoušku pozvánku s pokyny k úhradě zkoušky a podrobnými informacemi o místě a času konání zkoušky.

Termíny zkoušek jsou uvedeny v záložce Profesní kvalifikace.

Kolik zkouška stojí?

Cena zkoušky Detektiv koncipient je pro konkrétní termín uvedena zde.

Úhradu zkoušky je nutné provést nejpozději sedm dnů před termínem konání zkoušky (ve výjímečných případech např. při přihlášení těsně před termínem konání zkoušky je možné se individuálně dohodnout jinak):

 • bezhotovostním převodem na účet společnosti Best Decision s.r.o. pomocí internetového bankovnictví nebo příkazem k úhradě na pobočce banky.
 • zasláním hotovosti prostřednictvím České pošty s.p. poštovní poukázkou A na účet společnosti Best Decision s.r.o. Dle aktuální ceníku České pošty je odeslání zpoplatněno částkou 36 Kč. Bližší informace najdete na webu České pošty.
 • vložením hotovosti na pokladně pobočky Fio banky na účet společnosti Best Decision s.r.o. Dle aktuální ceníku Fio banky je vklad hotovosti zpoplatněn částkou 90 Kč.

Platit zkoušku na místě v hotovosti není možné!

TIP:

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 15, odstavec 8, umožňuje uchazeči o získání profesní kvalifikace od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

Jak zkouška probíhá?

V uvedený termín se žadatel o konání zkoušky dostaví na místo zkoušky, které je uvedeno v pozvánce. Je nutné mít sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, jiný doklad nemůže být akceptován),
 • psací potřeby,
 • popř. brýle či jiné nezbytné pomůcky.

Organizace zkoušky probíhá následovně:

 • prezence účastníků a kontrola totožnosti,
 • představení zkušební komise,
 • seznámení s pracovištěm a s organizací zkoušky
 • seznámení s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a případnými dalšími omezeními,
 • poučení, které pomůcky žadatel při zkoušce nesmí, resp. smí používat,
 • písemný test,
 • přestávka a vyhodnocení písemného testu a seznámení s výsledky písemného testu,
 • praktická a ústní část zkoušky,
 • ukončení a vyhodnocení zkoušky. Předání osvědčení nebo protokolu o nesplnění zkoušky.

Jak se na zkoušku připravit?

Na zkoušku se lze připravit samostudiem doporučené literatury a právních předpisů. Kritéria hodnocení jsou uvedena v hodnotícím standardu příslušné kvalifikace. V současnosti připravujeme také přípravný kurz, který bude možné absolvovat těsně před zkouškou.