+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

PK Pracovník dohledového centra

Pracovník dohledového centra zajišťuje ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.

Společnost Best Decision s.r.o. provádí zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci 68-003-H Pracovník dohledového centra na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení autorizace č. MV-55271-4/OBVV-2018.

Pro koho je zkouška určena?

 • Pro zaměstnance, jejichž pracovní náplní je obsluha dohledového centra nebo jsou členy zásahové skupiny.
 • Pro provozovatele dohledových center, kteří chtějí zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.
 • Pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce.

Samotným získáním osvědčení o profesní kvalifikaci Pracovník dohledového centra nesplňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti v oblasti ostrahy majetku a osob. Tuto odbornou způsobilost musíte splnit jiným způsobem v souladu s přílohou č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), např. získáním profesní kvalifikaci „Strážný“. Podrobnosti k odborné zůsobilosti najdete v tomto článku: Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“.

Základní informace o zkoušce

 • Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.
 • Zkušební komise má 3 autorizované zástupce (zkušební komisaře).
 • Obsahem zkoušky je písemný testpraktická/ústní část.
 • Písemný test obsahuje 30 otázek z 65 možných (odpověď formou výběru jedné ze tří variant odpovědí), zkoušený musí minimálně 24 otázek zodpovědět správně, čas na vyplnění testu je max. 45-60 minut.
 • Praktická/ústní část obsahuje řešení typových situací dle hodnotícího standardu, všechny typové situace musí zkoušený vyřešit/zodpovědět správně. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení (použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace). Čas na přípravu odpovědí je 5-10 minut, čas na odpovědi 30-45 minut.
 • Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží žadatel originál „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra (kód: 68-003-H)“. Toto osvědčení má celoživotní platnost a je majetkem žadatele. Velmi doporučujeme neodevzdávat zaměstnavatelům originál, ale pouze kopii tohoto osvědčení.
 • Aktuální kvalifikační a hodnotící standard včetně kritérií a způsobu hodnocení naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Jak se na zkoušku přihlásit?

Jako potvrzení zasíláme emailem žadateli o zkoušku pozvánku s pokyny k úhradě zkoušky a podrobnými informacemi o místě a času konání zkoušky.

Termíny zkoušek jsou uvedeny v záložce Profesní kvalifikace.

Kolik zkouška stojí?

 • Cena zkoušky Pracovník dohledového centra je v rozmezí 1.800 – 2.000 Kč v závislosti na místě konání. Přesná cena je uvedena vždy u konkrétního termínu.
 • Splatnost převodem na účet nejpozději sedum dnů před termínem konání zkoušky.
 • Pokud se uchazeč na zkoušku bez řádné omluvy nedostaví, poplatek se nevrací.
 • V případě nemoci nebo závažných osobních důvodů se lze omluvit nejpozději dva dny před termínem zkoušky a zkoušku absolvovat v náhradním termínu.

Jak zkouška probíhá?

V uvedený termín se žadatel o konání zkoušky dostaví na místo zkoušky, které je uvedeno v pozvánce. Je nutné mít sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, jiný doklad nemůže být akceptován),
 • psací potřeby,
 • popř. brýle či jiné nezbytné pomůcky.

Organizace zkoušky probíhá následovně:

 • prezence účastníků a kontrola totožnosti,
 • představení zkušební komise,
 • seznámení s pracovištěm a s organizací zkoušky
 • seznámení s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a případnými dalšími omezeními,
 • poučení, které pomůcky žadatel při zkoušce nesmí, resp. smí používat,
 • písemný test,
 • přestávka a vyhodnocení písemného testu a seznámení s výsledky písemného testu,
 • praktická a ústní část zkoušky,
 • ukončení a vyhodnocení zkoušky. Předání osvědčení nebo protokolu o nesplnění zkoušky.

Jak se na zkoušku připravit?

Na zkoušku se lze připravit samostudiem doporučené literatury.