fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

PK Pracovník dohledového centra

Pracovník dohledového centra zajišťuje ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.

Společnost Best Decision s.r.o. provádí zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci 68-003-H Pracovník dohledového centra na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení autorizace č. MV-55271-4/OBVV-2018.

Pro koho je zkouška určena?

 • Pro zaměstnance, jejichž pracovní náplní je obsluha dohledového centra nebo jsou členy zásahové skupiny.
 • Pro provozovatele dohledových center, kteří chtějí zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.
 • Pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce.

Samotným získáním osvědčení o profesní kvalifikaci Pracovník dohledového centra nesplňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti v oblasti ostrahy majetku a osob. Tuto odbornou způsobilost musíte splnit jiným způsobem v souladu s přílohou č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), např. získáním profesní kvalifikaci „Strážný“. Podrobnosti k odborné zůsobilosti najdete v tomto článku: Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“.

Základní informace o zkoušce

 • Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.
 • Zkušební komise má 3 autorizované zástupce (zkušební komisaře).
 • Obsahem zkoušky je písemný test a praktická/ústní část.
 • Písemný test obsahuje 30 otázek z 65 možných (odpověď formou výběru jedné ze tří variant odpovědí), zkoušený musí minimálně 24 otázek zodpovědět správně, čas na vyplnění testu je max. 45-60 minut.
 • Praktická/ústní část obsahuje řešení čtyř typových situací dle hodnotícího standardu, všechny typové situace musí zkoušený vyřešit/zodpovědět správně. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení (použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace). Čas na přípravu odpovědí je 5-10 minut, čas na odpovědi 30-45 minut.
 • Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží žadatel originál „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra (kód: 68-003-H)“. Toto osvědčení má celoživotní platnost a je majetkem žadatele. Velmi doporučujeme neodevzdávat zaměstnavatelům originál, ale pouze kopii tohoto osvědčení.
 • Aktuální kvalifikační a hodnotící standard včetně kritérií a způsobu hodnocení naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.
 • Soubor otázek pro písemnou část zkoušky si můžete prohlédnout zde: PDF

Jak se na zkoušku přihlásit?

Jako potvrzení zasíláme emailem žadateli o zkoušku pozvánku s pokyny k úhradě zkoušky a podrobnými informacemi o místě a času konání zkoušky.

Termíny zkoušek jsou uvedeny v záložce Profesní kvalifikace.

Kolik zkouška stojí?

Cena zkoušky Pracovník dohledového centra je uvedena u konkrétního termínu zde.

Úhradu zkoušky je nutné provést nejpozději sedm dnů před termínem konání zkoušky (ve výjímečných případech např. při přihlášení těsně před termínem konání zkoušky je možné se individuálně dohodnout jinak):

 • bezhotovostním převodem na účet společnosti Best Decision s.r.o. pomocí internetového bankovnictví nebo příkazem k úhradě na pobočce banky.
 • zasláním hotovosti prostřednictvím České pošty s.p. poštovní poukázkou A na účet společnosti Best Decision s.r.o. Bližší informace najdete na webu České pošty.
 • vložením hotovosti na pokladně pobočky Fio banky na účet společnosti Best Decision s.r.o.

Platit zkoušku na místě v hotovosti není možné!

TIP:

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 15, odstavec 8, umožňuje uchazeči o získání profesní kvalifikace od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

Jak zkouška probíhá?

V uvedený termín se žadatel o konání zkoušky dostaví na místo zkoušky, které je uvedeno v pozvánce. Je nutné mít sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, jiný doklad nemůže být akceptován),
 • psací potřeby,
 • popř. brýle či jiné nezbytné pomůcky.

Organizace zkoušky probíhá následovně:

 • prezence účastníků a kontrola totožnosti,
 • představení zkušební komise,
 • seznámení s pracovištěm a s organizací zkoušky
 • seznámení s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a případnými dalšími omezeními,
 • poučení, které pomůcky žadatel při zkoušce nesmí, resp. smí používat,
 • písemný test,
 • přestávka a vyhodnocení písemného testu a seznámení s výsledky písemného testu,
 • praktická a ústní část zkoušky,
 • ukončení a vyhodnocení zkoušky. Předání osvědčení nebo protokolu o nesplnění zkoušky.

Jak se na zkoušku připravit?

Pro žadatele o zkoušku Strážný jsme připravili Studijní materiál ke zkoušce odborné způsobilosti profesní kvalifikace Pracovník/pracovnice dohledového centra 68-003-H, který si můžete zdarma stáhnout na této stránce. Tento studijní materiál obsahuje soubor otázek pro písemný test včetně správných odpovědí a rozbor typových situací pro ústní a praktickou zkoušku.
Na zkoušku se lze připravit samostudiem doporučené literatury a právních předpisů. Kritéria hodnocení jsou uvedena v hodnotícím standardu příslušné kvalifikace. Můžete také absolvovat přípravný kurz, kdy s Vámi zkušený lektor danou problematiku probere, vysvětlí a upozorní na nejčastější chyby žadatelů o zkoušku. Tento kurz pořádáme těsně před zkouškou, takže ho můžete absolvovat tentýž den co zkoušku.

Doporučená literatura:
 • LUKÁŠ, L.: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. VeRBuM. Zlín 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-87500-05-7.
 • KYNCL, J.: Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. KPKB ČR. Praha 2014. 1. vydání. ISBN 978-80-260-7115-0.
 • KYNCL, J.: Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti. Professional Publishing. Praha 2010. 1. vydání. ISBN 978-80-7431-028-7.
 • VYMĚTAL, Š.: Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha. Grada 2009.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha. Portál 2008.
Technické normy (v platném znění):
 • ČSN EN 50518-1. Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 1: Umístění a konstrukční požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha 2011.
 • ČSN EN 50518-2. Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 2: Technické požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha 2011.
 • ČSN EN 50518-3. Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 3: Pracovní postupy a požadavky na provoz. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha 2012.
 • ČSN EN 50136-1. Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení– Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha 2012.
Právní předpisy (v platném znění):
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (v testech je použito staré znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o policii České republiky
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)