fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Publikace „Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií“

3. 12. 2014 | Petr Žák

Kolektiv renomovaných autorů a odborníků na problematiku komerční bezpečnosti připravil obsáhlou studii, která popisuje nejenom objektové specifikace, moderní bezpečnostní technologie a možnosti jejich integrace, ale podává potřebné informace o normativních standardech zabezpečování objektů z pohledu Národního bezpečnostního úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Samostatné kapitoly věnovali autoři komplexnímu řešení technologií „inteligentních“ budov, novým trendům v oblasti managementu podpůrných systémů a také bezpečnosti objektu z pohledu zdravotně postižených osob. Nezapomněli ani na protipožární ochranu objektů, ochranu síťové infrastruktury, dat a informací, potřebu speciálních nouzových systémů a signalizací pro řízení havarijních a evakuačních procesů a povinnost vedení objektové dokumentace podnikatele. Popsali principy ochrany zranitelných míst v rizikových a zabezpečených oblastech a některé speciální způsoby ostrahy strategických objektů. Část práce vymezili objektům se stálými i provizorními úkryty pro obyvatelstvo v akutním ohrožení. Představili také některé grantové projekty odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, zejména projekty Bezpečná země, Bezpečná lokalita či Bezpečné bydlení.
Publikace respektuje aktuální terminologii a platnou legislativu (její součástí je také souhrn vybraných souvisejících zákonů, vyhlášek a norem) a jako celek splňuje meritorní i formální požadavky kladené na odbornou publikaci. Je určena studentům škol se zaměřením na bezpečnostní studijní obory, poskytovatelům služeb v oblasti komerční bezpečnosti a všem zájemcům o tento zajímavý, potřebný a velmi náročný obor podnikání.

Na požádání autora knihy Jaromíra Kyncla jsem napsal příspěvek do kapitoly „Objekty strategického významu“. Zde jsem popisoval problematiku zabezpečení civilních letišť.

Cena publikace je 240,- Kč/ks

KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Kyncl, Jaromír

Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. / Jaromír Kyncl
a kolektiv. – 1. vyd. Praha: KPKB ČR, 2014. – 400 s.

ISBN 978-80-260-7115-0

© Jaromír Kyncl, prom. ekonom, autorský kolektiv, 2014

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., kapitola 3.7.,
Ing. Fredegar Former, kapitoly 1.1., 1.5.,
Ing. Petr Fráz, Tomáš Pospíšil, kapitola 13.2.,
Gabriela Fuller, DiS., kapitola 14.2.,
Jaromír Kyncl, prom. ekonom, Slovo úvodem, kapitoly 1., 1.1., 1.3., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3.6., 4., 5., 6., 6.1., 6.5., 6.7., 6.9., 11., 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.3.,
Ivo Popardowski
, kapitoly 1.3., 6.3.,
Ing. Milan Říha, Ph.D., Ing. Ladislav Sieger, CSc., JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D., kapitoly 1.2., 1.4., 3.4., 6.6., 9., 9.1.,
Bc. Petr Žák, DiS., kapitoly 12., 12.1.,

Recenzenti JUDr. Tomáš Koníček, Ing. Milan Říha, Ph.D.
Epilog Mgr. Jitka Gjurovičová, Bc. Miroslav Kavaříček
Odpovědný redaktor Ing. Milan Říha, Ph.D.
Jazyková úprava PhDr. Alena Hasáková
Návrh a zpracování obálky Eduard Pawlica
Sazba a zlom Eduard Pawlica
Počet stran 280
Vydání první, 2014
Tisk a vazba FINIDR, a. s., Český Těšín
© Komora podniků komerční bezpečnosti České Republiky, z. s.

 

OBSAH

SLOVO ÚVODEM                                                                                                                                                                       

 1. PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI OBJEKTU

1.1.      Základy teorie bezpečnosti
1.2.      Identifikace rizik, hrozeb a zranitelností
1.3.      Procedurální postupy při řešení ztrát a krádeží
1.4.      Strategie prevence kriminality
1.5.      Nestandardní bezpečnostní situace a mimořádné události

 1. ROZDĚLENÍ OBJEKTŮ

2.1.      Bezpečnostní posouzení objektu
2.2.      Druhy ochrany objektů
2.3.      Objekty strategického významu
2.4.      Objekty se stálými úkryty 

 1. EVROPSKÝ STANDARD ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ

3.1.      Fyzická ostraha objektů
3.2.      Technická ochrana objektů
3.3.      Úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle EN
3.4.      Ochrana utajovaných skutečností
3.5.      Objektové identifikátory
3.6.      Ochrana síťové infrastruktury, dat a informací
3.7.      Kybernetická bezpečnost
3.8.      Protipožární ochrana objektů a technologií

 1. SPECIFIKACE A BEZPEČNOST OBJEKTŮ PODLE NBÚ

4.1.      Projekty fyzické bezpečnosti
4.2.      Certifikace technických prostředků
4.3.      Dokumenty objektové bezpečnosti

 1. ZABEZPEČENÍ A OSTRAHA PERIMETRU

5.1.      Perimetrický detekční systém
5.2.      Mikrovlnné bariéry
5.3.      Infračervené bariéry
5.3.      Plotová ochrana 

 1. BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY

6.1.      Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, EZS)
6.2.      Elektrická požární signalizace (EPS)
6.3.      Dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC)
6.4.      Multifunkční dohledové centrum (MDC)
6.5.      Kamerový systém (CCTV)
6.6.      Řízené docházkové a přístupové systémy (AKV, ACS)
6.7.      Elektronická ochrana zboží (OZ)
6.8.      Detektory narušení (DN)
6.9.      Biometrické systémy (BS)

 1. OSTATNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A VÝROBKY

7.1.      Mechanické zábranné systémy
7.2.      Mechanické zámkové systémy
7.3.      Systémy pro řízení evakuace
7.4.      Systémy nouzového osvětlení
7.5.      Průmyslová havarijní signalizace
7.6.      Zdravotnická nouzová signalizace
7.7.      Nouzové akustické systémy
7.8.      Obchůzkové systémy
7.9.      Trezorové hospodářství 

 1. INTEGRACE BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

8.1.      Bezpečnostní posouzení objektů
8.2.      Bezpečnostní analýzy, projekty
8.3.      Úrovně systémové integrace 

 1. BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY Z POHLEDU ÚOOÚ ČR

9.1.      Zabezpečení osobních údajů
9.2.      Bezpečnostní agentura jako správce osobních údajů
9.3       Kontrolní činnost, sankce
9.4.      Bezpečnostní systémy z pohledu ÚOOÚ ČR
9.5.      Identifikace a profilace podle ÚOOÚ ČR 

 1. PODPŮRNÉ ŘÍDÍCÍ PROCESY

10.1.    Lidé, řízení, organizace
10.2.    Prostor, technika, infrastruktura
10.3.    Krizový management
10.4.    Tým nouzového řízení 

 1. KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO TECHNOLOGIE BUDOV

11.1.    „Inteligentní“ budovy
11.2.    Syndromy nemocných budov
11.3.    Zranitelná místa chráněného prostoru

 1. OCHRANA OBJEKTŮ STRATEGICKÉHO VÝZNAMU

12.1.    Vládní budovy, velvyslanectví, armáda, banky, letiště, infrastruktura

 1. BEZPEČNÉ BYDLENÍ – PROGRAMY OPK MINISTERSTVA VNITRA ČR

13.1.    Domovní strážci pro byt, dům i rekreační objekt
13.2.    Program Bezpečná země
13.3.    Program Bezpečná lokalita
13.4.    Program Domovník – preventista 

 1. BEZPEČNOST OBJEKTU Z POHLEDU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB

14.1.    Chráněné únikové cesty
14.2.    Vyrozumění a evakuace pohybově handicapovaných osob
14.3.    Vyrozumění a evakuace zrakově handicapovaných osob
14.4.    Vyrozumění a evakuace sluchově handicapovaných osob
14.5.    Asistivní technologie, produkty a služby
14.6.    Telemedicína, služby asistovaného života      

 1. UKÁZKA MANUÁLU K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ
 2. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
 3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
 4. LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY
 5. BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY
 6. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
 7. OSTATNÍ ZDROJE A SOUVISEJÍCÍ ODKAZY
 8. O AUTORECH PUBLIKACE