fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Smart Cities – inteligentní města

25. 9. 2017 | Petr Žák

Smart City, v překladu chytré nebo inteligentní město, je koncept, který používá pro zvýšení kvality života ve městě informační a komunikační technologie (ICT). Je to postupný proces, který je cestou k udržitelnému rozvoji měst. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, zavádí moderní technologie do řízení města s cílem zefektivnit správu veřejných věcí a služeb.

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo metodiku konceptu Smart Cities, která popisuje atributy inteligentního města a je osnovou postupných kroků k přeměně na inteligentní město. Zabývá se zejména oblastí energetiky a dopravy, které lze zefektivnit nasazením technologií ICT. Koncept lze samozřejmě aplikovat i na další oblasti, např. na vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení. Přínosem Smart City má být zvýšení kvality života ve městě, snížení výdajů v energetice, zvýšení efektivity státní správy, řešení problematických témat ve městě, vzájemné propojení, harmonizace a synergie.

Jak pojem Smart City definovat?

Výklad pojmu Smart City není definován jednotně a v různých dokumentech se liší. Například Smart Cities Council definuje chytré město jako „město, které má digitální technologie implementovány ve všech svých funkcích“. Business Dictionary uvádí následující definici: „… rozvinutá městská oblast, která vytváří udržitelný hospodářský rozvoj a vysokou kvalitu života tím, že vyniká ve více klíčových oblastech: ekonomika, mobilita, životní prostředí, lidé, bydlení a správa. Vynikat v těchto klíčových oblastech lze díky silným lidským zdrojům, sociálnímu kapitálu a infrastruktuře informačních a komunikačních technologií (ICT).“ Evropská komise definuje chytré město jako„místo, kde jsou tradiční sítě a služby poskytovány efektivněji s využitím digitálních a telekomunikačních technologií ve prospěch jeho obyvatel a firem“. Nejednotnost definice lze přisoudit faktu, že se jedná o velmi široký rozptyl činností a oborů, které koncept, či přesněji řečeno proces přechodu na chytré město, zahrnuje. Město samo o sobě je velmi složitá entita, která zahrnuje množství dílčích atributů – lidi, budovy, energetiku, dopravu, správu atd. – takže je víceméně nemožné utvořit unikátní definici.

Jaká cesta vede k inteligentnímu městu?    

Proces přeměny na inteligentní město je dlouhodobý a složitý. Oproti běžnému provozu městských agend přináší Smart City možnost zapojení odborné i široké veřejnosti pomocí různých elektronických nástrojů, např. sociálních sítí, veřejných elektronických fór apod. Je v zájmu samotného města, aby se podnikatelé a občané zapojili do procesu digitalizace a své plánované investice podpořili smart řešeními. Strategie rozvoje města je tak tvořena pracovními skupinami složenými z odborníků různých institucí, lokálních podnikatelských subjektů a zájmových spolků, které zástupci města koordinují. V každém městě je nutno postupovat individuálně, s ohledem na konkrétní dispozice a potřeby. Společným jmenovatelem pro všechny regiony v České republice jsou aktuální trendy, mezi které patří zavádění moderních informačních a komunikačních technologií, úsporné technologie v energetice, využívání alternativních pohonů v dopravě, trend stěhování obyvatel z venkova do měst, a tedy jejich růst, stárnutí populace, vysoký podíl chytrých přenosných zařízení mezi obyvateli, zvyšující se zájem o zapojení místních obyvatel do veřejného dění na komunální úrovni. Cílem není jen zavádění moderních technologií pro efektivnější správu měst, ale i dosažení změny v chování obyvatel v souladu s principy udržitelného rozvoje. Přeměna města v inteligentní nekončí zavedením moderních technologií či digitalizací veřejné správy. Je to kontinuální proces, který musí reagovat na zpětnou vazbu občanů, aktuální vývoj technologií, nové hrozby a rizika (zejména ochranu osobních údajů, ochranu komunikačních sítí). Zohlednit je nutno také světový trend ve zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě a s tím související riziko teroristického útoku na měkké cíle nebo i kyberterorismus.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, Smart City je cestou k udržitelnému rozvoji měst. Koncept udržitelného rozvoje se začal řešit ještě před nástupem Smart City (první technologická firma, která začala diskutovat pojem Smart City, byla IBM v roce 2008), a to v roce 1992 v Riu de Janeiru na Summitu Země, kde byl přijat dokument Agenda 21. V České republice byl na národní úrovni schválen dokument Místní Agenda 21, který představuje nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. Jak je vidno, jde o stejný cíl jako u konceptu Smart City, lze tedy konstatovat, že Smart City představuje určitou technologickou platformu pro Místní Agendu 21.

V čem musí být město chytré?

Aby se město stalo chytrým, musí se rozvíjet zejména v těchto klíčových oblastech:

  1. ICT infrastruktura – je nutno vytvořit rychlé páteřní sítě, využít internet věcí (IoT) ke sběru a zpracování dat (např. hlídání kvality ovzduší, hladiny hluku), cloudová řešení uložení a sdílení dat, přilákat firmy a odborníky v oblasti ICT, podpořit Start-upy.
  2. Úspory – nové energetické koncepce, využívání alternativních zdrojů, inteligentní budovy, optimalizace odpadového hospodářství.
  3. Doprava – dopravní informační systémy, inteligentní řízení dopravy (světelná signalizace, dopravní informace, chytrá parkoviště), Car sharing, Bike sharing a Bike towery, E-mobilita, wi-fi ve veřejné dopravě.
  4. Zdravotnictví – i-health, telemonitoring, dálkové sledování seniorů, zrychlení odbavení pacientů.
  5. Optimalizace státní správy – debyrokratizace, e-government, elektronická komunikace, informační portály.

Stejně jako u definice Smart City neexistuje jednotný výklad oblastí a priorit. Většina oblastí se i prolíná nebo spolu úzce souvisí (energetika – úspory, doprava – životní prostředí). Dá se však říct, že nejvyššími prioritami jsou ICT, energetika a doprava. K chytrému městu patří chytří lidé, tzn. že vzdělaná a inteligentní společnost je zásadním aspektem chytrého města a sociální a lidské zdroje jsou jeho základem. Je tedy velmi důležitý přístup občanů ke znalostem a vzdělávání. Zavádění nových technologií do vzdělávacích procesů usnadňuje učení, ale také zvyšuje komfort a bezpečnost. S chytrými lidmi souvisí také chytré bydlení a chytré prostředí, jež některé zdroje také uvádějí. Nicméně lidi považujeme za klíčové pro každou oblast, proto je samostatně ve výčtu oblastí neuvádíme.

Které technologie jsou chytré?

Obecně můžeme smart technologií nazvat systém, který umí sbírat data, analyzovat je a potom je využít. Příkladem může být inteligentní řízení dopravy, kdy systém získává data o hustotě dopravy a podle nich je řízena světelná signalizace, tak aby byl průjezd křižovatkami co nejplynulejší. Systém také může zohledňovat přítomnost vozidel IZS a veřejné dopravy a těm pomoci s průjezdem.

Dnes zpracovávají už i klasické systémy velké množství dat, které bychom díky moderním informačním a komunikačním technologiím mohli daleko lépe využívat, ale neděláme to. Dobrým příkladem může být povinnost podání daňového přiznání. Všechny údaje, které znovu a znovu vyplňujeme, již státní správa o nás má. Stačilo by tedy propojit informační systémy jednotlivých úřadů, informace zpracovat a občanovi zaslat jen kontrolní potvrzení.

Které město je nejchytřejší?

Za jedno z nejchytřejších měst světa je považována Barcelona (podle studie Juniper Research z roku 2015). V ulicích využívá nejmodernější technologie a internet věcí. Známá jsou zejména opatření v dopravě, kdy jsou podél hlavních tříd instalovány senzory hluku a kvality ovzduší, jejichž data jsou on-line vyhodnocována a na jejich základě jsou přijímána adekvátní opatření. Řidiči mají také usnadněno parkování – pomocí aplikace, která obsahuje informace o volném parkovacím místě v okolí, umožňuje místo zarezervovat a také přímo zaplatit. Dále zde můžeme najít chytré veřejné osvětlení, které reaguje na přítomnost osob a rozsvítí se pouze v případě, že se v okolí pohybují lidé. Na plážích a v parcích se lidé mohou díky wi-fi připojit zdarma k internetu, turistům ulehčí pobyt ve městě množství QR kódů na frekventovaných místech. Při jejich naskenování mobilním telefonem obdrží zájemce informaci o veřejné dopravě, památkách apod. Ve většině parků se také monitoruje úroveň potřeby zavlažování rostlin a na základě těchto informací zaměstnanci správy města plochy zalévají. Tímto Barcelona ušetří až 25 % zásob vody za rok.

Jak je to v ČR?

Za první chytré město v ČR lze považovat město Písek, které se zaváděním nových technologií začalo ve školách – v oblasti energetiky, a dále pokračuje novou světelnou infrastrukturou. Ve městě lze nalézt i chytré lavičky, kde lze dobít mobilní telefon a připojit se prostřednictvím wi-fi k internetu. V současnosti město testuje systém navigace na volná parkovací místa, parkovací plochy budou rekonstruovány na inteligentní parkovací místa a vybudovány budou dobíjecí stanice na elektromobily a elektrokola. Obyvatelům a návštěvníkům bude umožněno najít pomocí mobilní aplikace volné parkovací místo a platit budou moci prostřednictvím mobilu.

Měl jsem možnost zúčastnit se konference Smart region, která se konala 15. září v Ostravě. Bylo to setkání odborné veřejnosti, komunálních politiků z Moravskoslezského kraje a dodavatelů technologií v rámci projektu Smart City. Mimo jiné zde zazněla z úst starostky Třince Věry Palkovské podnětná definice chytrého města: „Chytré město je tehdy, když hledá chytrá řešení a dělá chytrá rozhodnutí, která lidem šetří čas a peníze.“ Reagovala tak na fakt, že motivace sdílet automobily z důvodu ochrany životního prostředí ještě stále není pro českého občana zajímavá, naopak na ekonomický benefit slyší téměř každý. Ostatně tímto pravidlem se řídí i většina společností, jelikož ekonomika je pro ně na prvním místě, a pokud se nějaká inovace dotýká životního prostředí v pozitivním smyslu, rády tento fakt využijí k marketingovým účelům.

V současnosti je do projektu Smart City zapojena již řada měst. Po Písku následovala Ostrava, Praha, Brno i další města – Pardubice, Zlín, Plzeň, Kolín atd. Každé město zapojené do projektu Smart City má zpracovanou vlastní strategii, nicméně širší spolupráce v rámci regionu nebo i celé České republiky, minimálně na úrovni výměny zkušeností s již fungujícími technologiemi, by nebyla na škodu.

Literatura: