fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Přihláška

Před vyplněním a odesláním přihlášky si prosím ověřte prostřednictvím emailu prihlasky@bestdecision.cz, že je pro danou profesní kvalifikaci naplánovaná zkouška a bude se realizovat. Může dojít k situaci, kdy při nízkém počtu žadatelů o zkoušku bude zkouška posunuta na jiný termín.

Kliknutím do pole rozevíracího seznamu vyberte název profesní kvalifikace, u níž žádáte na základě § 17 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. o ověření, zda jste si osvojil/a odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, které se provede zkouškou podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace.
Pokud je vypsán konkrétní termín zkoušky, uveďte jeho datum. Pokud vypsán není, uveďte termín, kdy nejdříve chcete zkoušku absolvovat.
Zadejte ve formátu DD.MM.RRRR
V případě cizince číslo pasu.
Ulice, číslo popisné, město, PSČ, popř. stát.
Ulice, číslo popisné, město, PSČ, popř. stát
dle § 45 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Stupeň vzdělání (základní, střední, VOŠ, VŠ apod.)
Označte tuto položku, pokud máte zájem absolvovat přípravný kurz před zkouškou, obvykle v délce 3 hodin. Celková cena zkoušky s kurzem je uvedena u konkrétního termínu.
Dávám výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem kontaktování autorizovanou osobou Best Decision s.r.o., které jsem zaslal/a přihlášku ke zkoušce ověřující dosažení odborné způsobilosti podle hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace (dále jen „příslušná autorizovaná osoba“), přispívající k urychlení souvisejících procesů týkajících se hodnocení dosažené odborné způsobilosti.

Správcem výše uvedených osobních údajů pro výše vymezené účely zpracování je příslušná autorizovaná osoba. Subjekt údajů se může obracet na příslušnou autorizovanou osobu z důvodu uplatnění práv v oblasti osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tímto projevem vůle, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Příslušná autorizovaná osoba jako zpracovatel osobních údajů a autorizující orgán, který je příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro danou profesní kvalifikaci v souladu s údaji uvedenými v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz, jako správce osobních údajů zpracovávají další osobní údaje, než ke kterým je tímto projevem vůle udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, protože to je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (§ 17 odst. 2 – obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti; § 18 odst. 4 – průběh zkoušky; § 19 odst. 2 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci) a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (§ 5 – náležitosti pozvánky ke zkoušce; § 7 odst. 1 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci).
Uveďte název společnosti, IČO, jméno kontaktní osoby včetně telefonického spojení.
Pokud nám chcete ještě něco sdělit, můžete zde.
Toto je nepovinná položka, ale budeme rádi za zpětnou vazbu od Vás.