fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

FAQ

Zde jsou uvedeny nejčastější dotazy, se kterými se setkáváme. Pokud není uvedeno jinak, na dotazy odpovídá jednatel společnosti. Pokud jsou zde zmíněny právní předpisy, odkazujeme se na aktuální znění. Informace k jednotlivým kvalifikacím najdete přímo na stránce příslušné kvalifikace. V případě, že máte dotaz, který není zde zodpovězen, kontaktujte nás prostřednictvím emailu.

 

Kdo musí mít osvědčení Strážný?

Osvědčení Strážný je pouze jednou z několika možností, jak splnit odbornou způsobilost pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“. O dalších možnostech splnění této podmínky si můžete přečíst v článku „Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“.

V odpovědi se budu věnovat konkrétně osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný. Vzhledem k rozsahu této problematiky není možné odpovědět jednou větou bez vysvětlení dalších souvislostí, dovolím si tedy popsat tuto problematiku ze širšího hlediska.

V České republice doposud neexistuje zákon o bezpečnostní činnosti. Tato činnost je v současné době regulována zákonem č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), který definuje podmínky pro provozování koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“. Podrobnosti o činnosti „Ostraha majetku a osob“ se dovíme z nařízení vlády č. 278/2008 Sb. (nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností), které stanovuje obsahovou náplň této živnosti. Příloha č. 3 nám říká, že předmětem obsahové náplně živnosti ostrahy majetku a osob je „poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany“

Dalším vodítkem k podrobnějšímu popisu této činnosti může být Národní soustava povolání (NSP), což je otevřená a všem dostupná databáze povolání, kde najdeme přesný popis činnosti pro povolání Strážný.  Z NSP vychází Národní soustava kvalifikací (NSK), což je registr profesních kvalifikací, odkud pochází i profesní kvalifikace 68-008-E Strážný. Zde jsou již ve kvalifikačním standardu podrobně popsány činnosti, které spadají do kvalifikace a kompetence strážného. Jedná se o: „provádění ochrany a ostrahy majetku a osob; obsluhování technických bezpečnostních systémů; uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami; aplikování právních základů bezpečnostní činnosti; kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách; kontrolní činnost ve střežených objektech; dozor v objektech a na veřejných prostranstvích; provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob; používání věcných bezpečnostních prostředků; vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.“

Odpověď na tuto otázku je tedy následující – jakákoliv činnost, která je spojená s touto kvalifikací ve výčtu výše uvedeném, podléhá povinnosti splnit odbornou způsobilost, tedy doložit ji osvědčením o získání profesní kvalifikace Strážný, pokud ji zaměstnanec nesplní jiným způsobem (např. vzdělání, rekvalifikace a jiné, viz odkaz na článek výše).

Není tedy vůbec rozhodné, jak je pozice v pracovněprávním vztahu pojmenována (např. vrátný, recepční apod.), rozhodující je pracovní činnost, kterou zaměstnanec vykonává!

Častým dotazem, resp. i názorem je, že recepční nemusí splňovat odbornou způsobilost. Z vlastní zkušenosti si dovolím tvrdit, že recepční v administrativním objektu vždy provádí kontrolu dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, tedy zapisování a ohlašování návštěv, což je pracovní činnost popsaná v NSP u povolání Strážný. Na to většinou navazují další činnosti, jako např. obsluha bezpečnostních technologií, parkovacího systému, pochůzková a kontrolní činnost atd. Z toho vyplývá, že v takovém případěrecepční musí splňovat odbornou způsobilost. Pokud by šlo o pozici recepční ve smyslu informačního kiosku, jak jej známe například z obchodních center, kdy recepční nemá v náplni práce žádnou činnost související s ostrahou majetku a osob, odbornou způsobilost splňovat nemusí.

Podmínka splnění odborné způsobilosti se týká podnikatelů, kteří uvedené činnosti vykonávají podle § 2 živnostenského zákona, tj. jedná-li se o činnost provozovanou soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem na základě živnostenského oprávnění a to pro třetí osoby, nikoliv pro vlastní potřebu. Pokud se jedná o podniky či instituce, jejichž zaměstnanci vykonávají činnost ostrahy majetku a osob (např. strážní, vrátní, recepční) pouze pro vlastní potřebu této instituce nebo podniku, který uvedenou činnost nevykonává za účelem dosažení zisku, splnění podmínky odborné způsobilosti těchto zaměstnanců ve smyslu požadavků živnostenského zákona se nevyžaduje. 

 

Jak dlouho a kde mi osvědčení Strážný platí?

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný 68-008-E má v současnosti doživotní platnost a umožňuje Vám vykonávat činnost ostrahy majetku a osob na území České republiky pro kteréhokoli zaměstnavatele.

 

Jaký mi hrozí postih, když budu pracovat bez osvědčení?

Podle § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) je podnikatel povinen zajistit výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“ pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti. Pokud tak neučiní, dopouští se správního deliktu podle § 62 odst. 1 a) živnostenského zákona a může mu být úřadem uložena sankce až do výše 100 000 Kč. Tato povinnost je dána podnikateli, sankci lze tedy uložit pouze jemu.

Osobám, které vykonávají tuto činnost pro podnikatele na základě pracovněprávního vztahu, živnostenský zákon žádnou povinnost splňovat odbornou způsobilost neukládá, a tudíž jim ani nelze uložit žádné sankce. Riziko zaměstnávání osoby bez odborné způsobilosti je tedy pouze na Vašem zaměstnavateli, Vám jako zaměstnanci žádná sankce nehrozí.

 

Přišel jsem o originál osvědčení (ztráta, zničení, nevrácení od zaměstnavatele), co mám dělat?

V případě zničení či ztráty originálu osvědčení můžete požádat o vydání stejnopisu Vašeho osvědčení.

Pokud od zkoušky neuplynulo více než pět let, požádejte o vydání stejnopisu autorizovanou osobu, u které jste zkoušku absolvovali. Vydání duplikátu je zpoplatněno. U naší společnosti je částka za vydání stejnopisu stanovena na 100 Kč + poštovné. (Autorizovaná osoba uchovává stejnopis osvědčení a stejnopis záznamu o průběhu a výsledku zkoušky po dobu 5 let ode dne jeho vydání).

Pokud od zkoušky uplynulo více než pět let nebo autorizovaná osoba, u které byla zkouška vykonána, již není autorizovanou osobou s platnou autorizací pro danou profesní kvalifikaci, požádejte o vydání stejnopisu autorizovaný orgán, tzn. Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace. (Autorizující orgán uchovává stejnopis osvědčení vydaný a zaslaný autorizovanou osobou po dobu 10 let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně; po uplynutí uvedené lhůty uloží autorizující orgán daný stejnopis ve svém správním archivu, kde ho uchová nejméně po dobu 45 let). Žádost o vystavení opisu osvědčení o profesní kvalifikaci se podává prostřednictvím tohoto formuláře. Ministerstvo vnitra doporučuje před podáním žádosti kontaktovat autorizující orgán kvůli ověření podmínek pro podání žádosti a tím urychlit možné vyřízení na telefonních číslech 974 833 090, 974 833 273, 974 833 274.

Podle § 18 odst.12 zákona č. 179/2006 Sb., (Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), je autorizovaná osoba povinna oznámit výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení (naše společnost vydává osvědčení bezprostředně po úspěšném vykonání zkoušky).

Často se stává, že si zaměstnavatel ponechá originál Vašeho osvědčení, obvykle v případech, kdy tuto zkoušku za Vás uhradí. Osvědčení je veřejnou listinou, která je majetkem absolventa zkoušky. Zaměstnavatel nemá žádný nárok tuto listinu u sebe uchovávat, ani v případě, že za Vás zkoušku uhradil. Doporučujeme poskytovat zaměstnavatelům pouze kopie osvědčení, ať už neověřené či v případě jejich požadavku ověřené. Originál vždy pečlivě uschovejte a nedávejte z ruky!

 

Můžu si dát poplatek za zkoušku odborné způsobilosti do daní?

Ano, zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 15, odstavec 8, umožňuje uchazeči o získání profesní kvalifikace od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

 

Jsem Slovák a mám průkaz typu S, můžu pracovat u bezpečnostní agentury v ČR?

Ne, pokud jste občanem Slovenské republiky a vlastníte průkaz odborné způsobilosti typu S vydaný dle zákona č. 473/2005 Z. z. (Zákon o súkromnej bezpečnosti), pak tuto odbornou kvalifikaci můžete využít v ČR až po uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem. Žadatel musí předložit průkaz totožnosti, doklad o odborné kvalifikaci, doklad o bezúhonnosti a zaplatit správní poplatek ve výši 2 000 Kč. Nabízí se tedy otázka, zda není ekonomicky výhodnější jít cestou absolvování zkoušky odborné způsobilosti v ČR, jejíž cena je oproti správnímu poplatku poloviční a zkouška je také méně náročnější než na Slovensku.

 

V minulé práci po mě nic nechtěli, proč mám teď dělat zkoušku?

Důvod, proč po Vás nic v minulém zaměstnání nechtěli může být ten, že Váš zaměstnavatel nedodržoval zákony. Přechodné období, které bylo stanoveno pro doplnění odborné způsobilosti jak podnikatelům, tak zaměstnancům, skončilo dne 1. srpna 2012. Od tohoto data musí všichni podnikatelé a zaměstnanci splňovat odbornou způsobilost. Jediný rozdíl ke dnešku je ten, že se 1. dubna 2012 změnila terminologie z „dílčí“ kvalifikace na „profesní“ kvalifikaci. Podmínky odborné způsobilosti jsou však stále stejné.

 

Když udělám zkoušku Strážný, můžu si založit bezpečnostní agenturu?

Pokud nesplňujete další podmínky stanovené v příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon), tak samotné osvědčení nestačí. Požadavky na podnikatele jsou jiné, než na jeho zaměstnance. Jedná se zejména o spolehlivost podnikatele, stupeň jeho vzdělání a minimální délku praxe v oboru. Podrobně je toto specifikováno ve výše uvedené příloze živnostenského zákona.

 

Může zkoušku absolvovat cizinec, který neovládá český jazyk?

Na základě vyjádření MŠMT jako gestora oblasti autorizací a dalšího vzdělávání, nelze požadavek průběhu zkoušky v českém jazyce nahradit najmutím překladatele ani jiným způsobem. Je tedy nutné, aby český jazyk ovládal přímo uchazeč zkoušky profesní kvalifikace.

 

Nešlo by udělat zkoušku na dálku?

Ne, nešlo. Uchazeč se musí ke zkoušce odborné způsobilosti dostavit osobně.

 

Jde to nějak udělat, abych nemusel nic umět?

Ne, nejde. Zkouška probíhá podle platného kvalifikačního a hodnotícího standardu, který stanovuje minimální znalosti žadatele o zkoušku. Snažíme se žadatelům vyjít vstříc možností absolvovat přípravný kurz před zkouškou a poskytnutím studijního materiálu zdarma.