fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

PK Strážný/Strážná

Strážný/strážná provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

Společnost Best Decision s.r.o. provádí zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci 68-008-E Strážný/Strážná na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení autorizace č. MV-41036-3/OBVV-2018.

Pro koho je zkouška určena?

 • Pro podnikatele, kteří chtějí provozovat koncesovanou živnost ostraha majetku a osob a nesplňují odbornou způsobilost jiným způsobem.
 • Pro zaměstnance, jejichž pracovní náplní je ostraha majetku a osob a nesplňují odbornou způsobilost jiným způsobem.
 • Pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce.

Podrobnosti o odborné způsobilosti najdete v článku Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“.

Základní informace o zkoušce

 • Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.
 • Zkušební komise má 3 autorizované zástupce (zkušební komisaře).
 • Obsahem zkoušky je písemný test a praktická/ústní část.
 • Písemný test obsahuje 30 otázek ze 145 možných (odpověď formou výběru jedné ze tří variant odpovědí), zkoušený musí minimálně 24 otázek zodpovědět správně, čas na vyplnění testu je max. 45 minut.
 • Praktická/ústní část obsahuje 2 typové situace z 34 možných, obě situace musí zkoušený vyřešit/zodpovědět správně. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení (použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace). Čas na přípravu odpovědí je max. 10 minut, čas na odpovědi max. 30 minut.
 • Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží žadatel originál „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný (kód: 68-008-E)“. Toto osvědčení má celoživotní platnost a je majetkem žadatele. Velmi doporučujeme neodevzdávat zaměstnavatelům originál, ale pouze kopii tohoto osvědčení.
 • Aktuální kvalifikační a hodnotící standard včetně kritérií a způsobu hodnocení naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Jak se na zkoušku přihlásit?

Jako potvrzení zasíláme emailem žadateli o zkoušku pozvánku s pokyny k úhradě zkoušky a podrobnými informacemi o místě a času konání zkoušky.

Termíny zkoušek jsou uvedeny v záložce Profesní kvalifikace.

Kolik zkouška stojí?

Cena zkoušky Strážný je uvedena u konkrétního termínu zde.

Úhradu zkoušky je nutné provést nejpozději sedm dnů před termínem konání zkoušky (ve výjímečných případech např. při přihlášení těsně před termínem konání zkoušky je možné se individuálně dohodnout jinak):

 • bezhotovostním převodem na účet společnosti Best Decision s.r.o. pomocí internetového bankovnictví nebo příkazem k úhradě na pobočce banky.
 • zasláním hotovosti prostřednictvím České pošty s.p. poštovní poukázkou A na účet společnosti Best Decision s.r.o. Bližší informace najdete na webu České pošty.
 • vložením hotovosti na pokladně pobočky Fio banky na účet společnosti Best Decision s.r.o.

Platit zkoušku na místě v hotovosti není možné!

TIP:

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 15, odstavec 8, umožňuje uchazeči o získání profesní kvalifikace od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

Jak zkouška probíhá?

V uvedený termín se žadatel o konání zkoušky dostaví na místo zkoušky, které je uvedeno v pozvánce. Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu; zmeškání uvedené lhůty může autorizovaná osoba z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout.

Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.

Ke zkoušce je nutné mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, jiný doklad nemůže být akceptován),
 • psací potřeby,
 • popř. brýle či jiné nezbytné pomůcky.

Organizace zkoušky probíhá následovně:

 • prezence účastníků a kontrola totožnosti,
 • představení zkušební komise,
 • seznámení s pracovištěm a s organizací zkoušky
 • seznámení s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a případnými dalšími omezeními,
 • poučení, které pomůcky žadatel při zkoušce nesmí, resp. smí používat,
 • písemný test,
 • přestávka a vyhodnocení písemného testu a seznámení s výsledky písemného testu,
 • praktická a ústní část zkoušky,
 • ukončení a vyhodnocení zkoušky. Předání osvědčení nebo protokolu o nesplnění zkoušky.

Jak se na zkoušku připravit?

Pro žadatele o zkoušku Strážný jsme připravili Studijní materiál ke zkoušce odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný 68-008-E, který si můžete zdarma stáhnout na této stránce. Tento studijní materiál obsahuje soubor otázek pro písemný test včetně správných odpovědí a rozbor typových situací pro ústní a praktickou zkoušku.
Na zkoušku se lze také připravit samostudiem doporučené literatury a právních předpisů nebo absolvováním „Přípravný kurz Strážný“, kde s Vámi zkušený lektor danou problematiku probere, vysvětlí a upozorní na nejčastější chyby žadatelů o zkoušku. Tento kurz pořádáme těsně před zkouškou, takže ho můžete absolvovat tentýž den co zkoušku.
Kritéria hodnocení jsou uvedena v hodnotícím standardu příslušné kvalifikace.

Doporučená literatura:
 • ŽÁK, P.: Studijní materiál ke zkoušce odborné způsobilosti Strážný 68-008-E. Best Decision. Praha 2019. 1. vydání. ISBN 978-80-907494-0-5
 • ŘÍHA, M., FORMER, F., FRONĚK, V., PAVLAS, J. HARTMANN, P.: Příručka k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti strážný. KPKB ČR. Praha 2017. 3. vydání. ISBN 978-80-87103-28-9.
 • LUKÁŠ, L.: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. VeRBuM. Zlín 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-87500-05-7.
 • KYNCL, J.: Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. KPKB ČR. Praha 2014. 1. vydání. ISBN 978-80-260-7115-0.
 • KYNCL, J.: Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti. Professional Publishing. Praha 2010. 1. vydání. ISBN 978-80-7431-028-7.
 • MACEK, P., NOVÁK, F. Privátní bezpečnostní služby. 1.vyd. Praha: Police History, 2005. ISBN 80-86477-23-1.
 • KMENT, P. a ČK SOMO – Minimum jednotné odborné přípravy pracovníků soukromé bezpečnostní služby při vstupu do Evropské unie.
 • BRABEC, F., LÁTAL, I., MUSIL, R., aj. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana.1. vyd. Praha: Public History, 2001. ISBN 80-86445-04-06.
Právní předpisy (v platném znění):
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006, Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 258/299 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (v testech je použito staré znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o policii České republiky
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (v testech je použito staré znění zákona č. 200/1993 Sb., o přestupcích)
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému